Wstęp Deklaracji

Jeleniogórskie Centrum Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.muflon.sobieszow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2006-02-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

• mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

• pochodzą z różnych źródeł,

• są bardzo obszerne,

• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

• niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

• z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez JCK „Muflon” w Jeleniej Górze .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@muflon.sobieszow.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 75 75 537 70.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury i standardowych skrótów klawiaturowych. Strony oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po stronach. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki – skróty prowadzące do:

Wydarzenia

Bilety

ZAPISY

Pracownie

Artyści

Usługi

Partnerzy

Projekty

O nas

Kontakt

BIP

Na dole strony:

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Kontrast i czcionki

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek JCK „Muflon” jest dostępny dla osób poruszających się  na wózkach jedynie na poziomie parteru. Oba wejścia do budynku są bez barier dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością- toaleta zlokalizowana na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W budynku JCK „Muflon” nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z JCK „Muflon” możliwy jest w szczególności poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@muflon.sobieszow.pl,
  2. korespondencję pisemną na adres: JCK „Muflon” ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.