W Dniu Dziecka spieszymy do Was z radosną wiadomością – od 8 czerwca zapraszamy na zajęcia we wszystkich pracowniach MDK Muflon 🙂 🙂 🙂

Ponieważ jednak działamy w warunkach szczególnego rygoru sanitarnego, prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującymi wytycznymi.

Wytyczne uczestnictwa w zajęciach w Miejskim Domu Kultury Muflon
w okresie pandemii COVID-19, obowiązujące od 8.06.2020 do odwołania

Osoby biorące udział w zajęciach

 1. Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Wytycznymi na czas pandemii Covid-19 i ich przestrzegania.
 2. Oświadczenie należy przekazać do sekretariatu MDK Muflon przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 
 3. Oświadczenie można pobrać ze strony www.muflon.sobieszow.pl lub w sekretariacie.
 4. W zajęciach uczestniczy osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Uczestnicy mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 6. Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące nie mogą przebywać w budynku podczas zajęć.
 7. Zajęcia powinny odbywać się bezkontaktowo.
 8. Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do korytarzy z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem oraz w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Uczestnicy nie powinni zabierać do MDK Muflon niepotrzebnych prywatnych przedmiotów.
 10. Na zajęcia Małej Akademii Baletu należy przyjść w stroju do ćwiczeń. Nie ma możliwości korzystania z przebierania się w holu.

Zasady ochrony indywidualnej

 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku MDK Muflon mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz założenia ochrony zakrywającej nos i usta. Maseczki mogą być ściągane na czas zajęć.
 2. Wszystkie osoby przebywające w MDK Muflon powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
 3. Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy przestrzegać bezwzględnie bezpiecznego odstępu od innych osób.
 4. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami oraz instruktorami.

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami

 1. Informacja na temat dopuszczalnego limitu osób w sali zostaje wywieszona na drzwiach pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 2. Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone i dezynfekowane.
 3. Po każdych zajęciach podłoga jest myta środkiem dezynfekującym, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe –  poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
 4. Sale wietrzone są w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 1. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z MDK Muflon.

Opracowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Scroll to Top