COVID-19

W związku z panująca epidemią Miejski Dom Kultury Muflon funkcjonuje w warunkach szczególnego rygoru sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującymi wytycznymi.

Wytyczne uczestnictwa w zajęciach, spotkaniach, wydarzeniach etc. zwanych w dalszej części „Imprezy” organizowanych w Miejskim Domu Kultury Muflon w okresie pandemii COVID-19, obowiązujące od 8.06.2020 do odwołania.

Osoby biorące udział w Imprezach

 1. Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia Imprezy zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Wytycznymi na czas pandemii Covid-19 i ich przestrzegania (dotyczy zajęć stałych).
 2. Oświadczenie należy przekazać do sekretariatu MDK Muflon przed rozpoczęciem Imprezy lub osobie do tego wyznaczonej przed wejściem na salę, w której organizowana jest Impreza. 
 3. Oświadczenie można pobrać pod linkiem lub w sekretariacie.
 4. W Imprezie uczestniczy osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Uczestnicy mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
 6. Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące nie mogą przebywać w budynku podczas zajęć.
 7. Zajęcia powinny odbywać się bezkontaktowo.
 8. Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do korytarzy z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem oraz w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Uczestnicy nie powinni zabierać do MDK Muflon niepotrzebnych prywatnych przedmiotów.
 10. Na zajęcia Małej Akademii Baletu należy przyjść w stroju do ćwiczeń. Nie ma możliwości korzystania z przebierania się w holu.

Zasady ochrony indywidualnej

 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku MDK Muflon mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz założenia ochrony zakrywającej nos i usta. Maseczki mogą być ściągane na czas zajęć.
 2. Wszystkie osoby przebywające w MDK Muflon powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
 3. Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy przestrzegać bezwzględnie bezpiecznego odstępu od innych osób.
 4. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami oraz instruktorami.

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami

 1. Informacja na temat dopuszczalnego limitu osób w sali zostaje wywieszona na drzwiach pomieszczeń, w których odbywają się Imprezy.
 2. Przybory, pomoce, urządzenia itp. wykorzystywane podczas Imprez są czyszczone i dezynfekowane.
 3. Po każdej Imprezie podłoga jest myta środkiem dezynfekującym, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe –  poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
 4. Sale wietrzone są w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie Imprez.