Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – pracownik merytoryczny działu imprez [termin do 15 listopada 2019]

informacja
Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w sprawie zastosowania zniżek dla posiadaczy „Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny”
16 października 2019
witraz
Karkonosze bardziej – wystawa witrażu grupy twórczej Szklane Oko z Cieplic – 13.11.2019 (środa), godz. 17.00
4 listopada 2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – pracownik merytoryczny działu imprez [termin do 15 listopada 2019]

głosowanie-League-of-Women-Voters-of-California-cc-flickr

Jelenia Góra, 17.10.2019

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze poszukuje kandydata na stanowisko pracownika merytorycznego do działu organizacji imprez.

Stanowisko pracy:

 1. Instruktor ds. programowania i działalności środowiskowej.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin.
 3. Dyżury w godzinach od 8:00 do 20:00 zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wypracowanie koncepcji i realizacja cyklicznych imprez kulturalnych, trwale wpisujących się w kalendarz imprez kulturalnych MDK „Muflon”.
 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania statutowe MDK „Muflon” tj. pozyskiwanie środków unijnych i przygotowywanie projektów, pozyskiwanie sponsorów/partnerów dla imprez organizowanych przez MDK „Muflon”.
 3. Współpraca przy organizacji imprez MDK „Muflon”.
 4. Opracowanie planu działań promocyjnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MDK „Muflon”.
 5. Prowadzenie stałej współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie oferty edukacyjno-kulturalnej MDK „Muflon”.

 Oferujemy:

 1. Pracę w młodym, kreatywnym i otwartym zespole.
 2. Uczestnictwo w ciekawych inicjatywach.
 3. Możliwość realizacji własnych pomysłów.
 4. Umowę o pracę na okres próbny.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe II stopnia – mile widziane kierunki kreatywne, artystyczne, kulturoznawstwo, humanistyczny.
 2. Doświadczenie w pisaniu i przygotowywaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych i ich realizacji.
 3. Zdolności organizacyjne i negocjacyjne.
 4. Twórcze podejście do pracy.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.
 7. Umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy.
 8. Doświadczenie w redagowaniu tekstów.
 9. Znajomość języków obcych.
 10. Dyspozycyjność, terminowość wykonywania zadań.

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie świadectw pracy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści:
  1. ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miejskiego Domu Kultury Muflon, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Domu Kultury„ Muflon” w Jeleniej Górze”.
  2. „Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą”.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.
 5. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

– w sekretariacie Miejskiego domu Kultury „ Muflon”, w godz. od 8:00 do 16:00.

– lub przesłać na adres: Miejski Dom Kultury „Muflon”, 58-570 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 172 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy” w terminie do dnia 15 listopada 2019.

 1. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wynikach będzie ogłoszona na stronie muflon.sobieszow.pl oraz w zakładce praca mdk.bip.jeleniagora.pl , zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.
Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze pod adresem mdk.bip.jeleniagora.pl w zakładce praca oraz na stronie www.muflon.sobieszow.pl

Dyrektor

Miejskiego Domu Kultury „ Muflon”

Aleksandra Jarocińska

ogłoszenie o naborze pracownik merytoryczny do działu imprez 2019 [wersja .PDF]

Klauzula informacyjna dotyczący przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Miejski Dom Kultury Muflon ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra.
Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: muflon@sobieszow.pl
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Miejski Dom Kultury;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.
Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zamieszczeniu informacji o wynikach naboru.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.