ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA – MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM MIEJSKIEGO DOMU KULTURY MUFLONNr postępowania nadany przez Zamawiającego MDK/3/ZP/2010

Na podstawie art. 93 ust. 4   Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r.

Dz.U. Nr 113 poz.759) Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego.Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, cena najkorzystniejszej oferty zarazem oferta z najniższą przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie posiada środków finansowych na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity

z 2010 r. Dz.U. Nr 113 poz.759)

Więcej na http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=5297&idmp=138&r=r

Bez kategorii

About the author